VZDELÁVANIE UČITEĽOV JOGY

22. januára 2016 sme otvorili v Bratislave prvé 3 - ročné vzdelávanie učiteľov jogy, ktoré potrvá do decembra roku 2018.

Ďalší beh vzdelávania otvoríme v januári v roku 2019.
Prihlasovanie je už teraz možné.
Ak máte dovtedy záujem spoznať nami ponúkaný prístup k joge, srdečne Vás pozývame ako hosťa na víkendové semináre už bežiaceho vzdelávania.
Najblžšie termíny víkendov sú: 16.-18. februára 2018 v Bratislave na tému Éterické (tzv.životné) sily - 
ako ich človek rozpozná a ako je možné podporiť túto pre dnešnú dobu dôležitú dávajúcu silu. Ukážky aj prostredníctvom utvárania jogových pozícií.

 

Ponúkame vám trojročné vzdelávanie pre učiteľov jogy. Jogu chápeme, ako umelecko-spirituálnu cestu duševno-duchovného rozvoja jednotlivca. Absolventi budú učitelia jogy schopní učiť jogu odborne, nie na základe množstva naučených techník vychádzajúcich z tradície, ale na základe hlbšieho poznávania celej ľudskej bytosti a dobe primeraných možností jej celostného rozvoja, ktoré jogová a pedagogická prax ponúka. Našim cieľom je pripraviť účastníkov vzdelávania tak, aby dokázali samostatne, kompetentne a sebaisto pôsobiť v oblasti jogy a aby na svojich hodinách podporovali všestranný rozvoj svojich študentov. Všestranný rozvoj znamená duchovne-morálny, duševne-vzťahový aj telesne-zdravotný.

 

Odborné oblasti práce učiteľa jogy:

Učiteľ jogy by podľa nás mal dobre rozumieť nasledujúcim oblastiam života:

  • jogová prax - dobré zvládnutie základných aj pokročilých ásan; schopnosť uvádzať ásany správne z hľadiska technického, zdravotného, estetického aj obsahového; schopnosť dávať primerané korektúry; kombinovať ásany do zmysluplných zostáv; školenie slobodného dychu v jogovej praxi; koncentračné a meditačné cvičenia duše, vhodné pre človeka dnes

  • spiritualita - duševno-duchovný vývoj jednotlivca aj ľudstva a dobe primerané cesty jeho podnietenia; obraz človeka ako bytosti s telom, dušou aj duchom a poznávanie ich vzájomných vzťahov; spiritualita ako poznávanie zákonitostí života a tvorivých síl pôsobiacich vo svete, nie ako vyznanie (bez ohľadu na náboženské presvedčenie človeka)

  • pedagogika - schopnosť pracovať s ľuďmi tak, aby sme podporili ich všestranný rozvoj; špecifické poznanie, cit aj zručnosti potrebné pre učiteľa, ktorý chce podnietiť aj vnútorný vývoj svojich žiakov; schopnosť tvoriť priateľskú a uzdravujúcu atmosféru, prebúdzajúcu záujem a podporujúcu učenie; vzťah učiteľa a žiaka v joge

  • duševno - vzťahový rozvoj - možnosti, ktoré jogová prax ponúka pre rozvoj konkrétnych duševných kvalít človeka ako sú koncentrácia, vnímavosť, odvaha, nadhľad, vytrvalosť, cieľavedomosť a pod., ktoré mu následne umožňujú slobodnejšie a aktívnejšie utvárať svoje medziľudské vzťahy a byť prínosným pre svoje okolie

  • zdravie - praktické znalosti pohybového aparátu človeka; možnosti a riziká jednotlivých cvikov; zdravotne - liečivý potenciál jednotlivých cvikov aj celkovej jogovej praxe; súvis zdravia človeka s jeho celostným vývojom; možnosti tvorenia životných síl prostredníctvom jogovej praxe

  • umelecký aspekt - estetická stránka jogy; podpora tvorivých síl a vnímavosti človeka; ásana ako umelecké dielo, ktoré má vonkajšiu formu, vnútorný obsah, ktorý vyjadruje aj umelecký výraz; joga ako umenie života - schopnosť aktívne utvárať svoj život ako umelecké dielo a vnášať doň zmysluplné obsahy, náplň

Všetkým týmto oblastiam sa budeme v našom vzdelávaní dôkladne venovať. Každý účastník sa môže postupne vyprofilovať ako odborník na jednu či viacero týchto oblastí podľa svojho záujmu. Vo všetkých oblastiach dostanete dobrý základ potrebný pre kvalitnú prácu učiteľa jogy.

 

Praktická príprava:

Veľký dôraz v našom vzdelávaní budeme klásť na rozvoj praktických schopností, potrebných pre učiteľa jogy. Preto budeme cca 50 % času vzdelávania venovať vašej práci s ásanami, t.j. budete ich uvádzať a postupne viesť celé zostavy. V podpornej atmosfére budete mať možnosť vytvárať si osobný štýl práce s ásanami aj s ľuďmi. V prvom roku vzdelávania budete mať možnosť zdarma navštevovať kurzy, vedené nami - lektormi vzdelávania. V druhom roku budete mať možnosť praxovať na týchto kurzoch. Tretí rok vzdelávania si už otvoríte minimálne jeden vlastný kurz, pri vedení ktorého vám ponúkneme našu supervíziu. Na konci vzdelávania budete teda mať bohaté skúsenosti s vedením jogových hodín, nie len teoretické informácie. Prax ale musí byť integrálne spojená s dobrým poznaním vyššie uvedených oblastí, preto druhú polovicu času venujeme ich poznávaniu.

 

Pre koho je vzdelávanie určené:

Účastníkom nášho vzdelávania sa môže stať ktokoľvek, kto má vážny záujem stať sa v budúcnosti učiteľom jogy. Na začiatok nie je potrebná dokonalá pohyblivosť a zvládnutie cvikov jogy, hlboké porozumenie spirituálnej dimenzii človeka a sveta ani pedagogické majstrovstvo. O všetky tri tieto základné prvky sa budeme v priebehu vzdelávania usilovať. Sú teda ideálom nášho vzdelávania, ku ktorému sa budeme spoločným úsilím približovať, nie jeho predpokladom. Predpokladmi sú záujem o jogu a poznávanie zákonitostí duševno-duchovného vývoja, chuť učiť a vyvíjať sa a ochota investovať čas, úsilie aj prostriedky do tohto projektu. Zúčastniť vzdelávania sa môžu tiež učitelia jogy, ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti v rôznych oblastiach pôsobenia učiteľa jogy. Vzdelávanie je najlepšie absolvovať ako celok, no pre učiteľov jogy je tiež možnosť, zúčastniť sa len 1 či viacerých víkendov s témou, ktorá ich zaujíma.

 

V prípade záujmu a ďalších otázok nás kontaktujte.

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk